Javna vatrogasna postrojba Našice ovlašteni je serviser za vatrogasne aparate za početno gašenje požara. Sve informacije o servisu za vatrogasne aparate možete dobiti na broj: 031/613-724, i na email: jvp-nasice@nasicki-vatrogasci.com , ili nas možete osobno posjetiti u Našicama, u ulici Braće Radića 26.

 

Radnje i rokovi održavanja vatrogasnih aparata obuhvaća:

 • redovni pregled
 • periodični pregled
 • unutarnje ispitivanje

 

  Redovnim se pregledom utvrđuje:

 • uočljivost aparata i dostupnost aparatu,
 • opće stanje aparata,
 • kompletnost aparata,
 • stanje plombe zatvarača odnosno ventila.

Redovni pregled obavlja korisnik aparata, i to najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smještaja aparata. Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah otkloniti sam ili putem stručne osobe.

 

 Periodični pregled aparata pod stalnim pritiskom obuhvaća:   

 • vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja
 • vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata
 • pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu
 • kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata)
 • kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogućena)
 • izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje
 • pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i brtvi
 • provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu, i lijepljenjem na unutarnju cijev u aparatu
 • protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha

Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a po potrebi i češće, ovisno o uvjetima smještaja, o čemu odluku donosi korisnik. Periodični pregled vrši ovlašteni servis.

 

Periodični pregled aparata s bočicom obuhvaća radnje:

 • skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi
 • provjeru usponske i uzbudne cijevi
 • provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem
 • upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu i lijepljenje na bočicu (slika 2 u prilogu Prvilnika). Bočice starije od 20 godina odbaciti

Kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela. Kod prijenosnih aparata zatvoriti otvor spremnika, protresti prah preokretanjem i trešnjom aparata. Prijevozne aparate polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah zamijeniti u cijelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje izvršiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. Aparate za gašenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvršiti provjeru unutrašnjosti spremnika na koroziju, te u slučaju da zadovoljava ponovno napuniti.Nakon izvršenog periodičnog pregleda aparat označiti naljepnicom . Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu izvršenog pregleda. Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda, na novu naljepnicu prenijeti godinu prethodnog unutarnjeg ispitivanja. Uočene nedostatke stručna osoba je obvezna u potpunosti otkloniti, odnosno neispravne dijelove zamijeniti isključivo istovrsnim rezervnim dijelovima proizvođača aparata i sredstvom za gašenje, odnosno rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača aparata. U svakom drugom slučaju aparat se mora ukloniti iz uporabe. 

 

 

Unutarnje ispitivanje vatrogasnih aparata:

 • kod aparata pod stalnim pritiskom, oslobađanje pritiska iz aparata i otvaranje spremnika
 • rasklapanje zatvarača ili ventila, provjera mehanizma za aktiviranje i zamjena svih brtvi
 • provjeru usponskih cijevi
 • iz aparata napunjenih prahom isprazniti prah uz provjeru stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica
 • iz aparata napunjenih halonom prepumpati halon ii spremnika
 • pregled unutrašnjosti spremnika
 • punjenje spremnika vodom uz dodatak inhibitora korozije i hidrauličko ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti spremnika prema uputi proizvođača. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštećenja propuštanja ili trajne deformacije, spremnik obvezno odbaciti i onemogućiti njegovu daljnju uporabu
 • sušenje ispitanog spremnika izvana i iznutra
 • utiskivanje na dno spremnika oznake godine ispitivanja i znaka ovlaštenog poduzeća koje je ispitivanje izvršilo
 • prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom, na dno spremnika staviti prsten na kojem treba, ne neizbrisiv način, označiti godinu izvršenja spomenute radnje
 • provjera pritiska otvaranja ventila sigurnosti osim kod rasprskavajućih membrana
 • izmjena rasprskavajućih membrana na ventilima sigurnosti

Unutarnjem ispitivanju prema ovom pravilniku podliježu vatrogasni aparati čiji je radni pritisak manji od 25 bara i bočice s pogonskim plinom volumena do 0,5 litre. Unutarnje ispitivanje vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine ili svake 2 godine ako je aparat stariji od 15 godina. Nakon izvršenih ispitivanja, aparat napuniti prema uputi proizvođača istovrsnim sredstvom za gašenje, odnosno istovrsnim pogonskim plinom. Nakon izvršenog unutarnjeg ispitivanja aparat označiti naljepnicom. Na vanjsku naljepnicu napiše se sljedeća godina unutarnjeg pregleda. Boce za CO2, volumena većeg od 0,5 lit, ispituje ustanova ovlaštena od strane inspekcije za postrojenja pod pritiskom (tlakom). Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO2, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem potrebno je izvršiti svake dvije godine. Ovlaštena poduzeća ili radnje, obvezna su o izvršenim periodičnim pregledom i kontrolnim ispitivanjima voditi evidenciju. Evidencija sadrži podatke o tipu, tvorničkom broju i korisniku aparata te o datumu izvršene radnje.

 

Cjenik dijelova i usluga servisa vatrogasnih aparata

 

Ovlaštenja za servis vatrogasnih aparata:

Pastor TVA 

Ziegler d.o.o. (Gloria)

MGS Grupa d.o.o.

IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. (IV-ER-KVC)

Vatromax K.M.B.

MiStar (Beta Corporation i Červinka-Czech Republic s.r.o.)

PRO mimato d.o.o. (ANAF S.p.A.)

ZOP – tehnološke usluge d.o.o.